พบปะพูดคุยกันครับ

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป ตอนที่ 21 เจาะข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สพท.ศก.4 เรื่อง นโยบาย จุดเน้น การดำเนินการของ สพฐ. ในปี 2553

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจและติดตามผลงานเป็นประจำ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่แวะเยี่ยมชมบล็อกเล็ก ๆ ของผู้ที่มีความฝันอยากเป็นส่วนหนึ่งของท่านที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครับ วันนี้มีแนวข้อสอบเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้นและการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2553 คิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการออกข้อสอบนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกข้อสอบครับ แสดงความคิดเห็น ติชมกันได้นะครับหรืออยากให้เพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็ฝากข้อความไว้ที่กระดานสนทนาก็ได้ครับ สำหรับแนวข้อสอบดังนี้ครับ
1.ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี 2553
ก.การปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง ข.การปฏิรูปคุณภาพ ค.นโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ง.การปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
2.ข้อใดคือผลสำเร็จที่สุดของการปฏิรูปการศึกษารอบแรก
ก.การเพิ่มงบประมาณทางการศึกษา ข.การมีระบบประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ค.การศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการและสถาบันศาสนา ง.ถูกทุกข้อ
3.นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมีกี่ข้อ
ก.6 ข้อ ข.7 ข้อ ค.8 ข้อ ง.9 ข้อ
4.ข้อใดคือหลักการที่สำคัญของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561)
ก.การสร้างคุณภาพและเนื้อหาในการศึกษา ข.การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา ค.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ง.ถูกทุกข้อ
5.ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561)
ก.เพื่อให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ข.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ค.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ง.เพื่อสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรู้
6.ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในรอบสอง ( พ.ศ.2552-2561)
ก.คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ข.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ ค.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ง.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีอัจฉริยภาพสู่สากล
7.จากจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี 2553 เน้นเรื่อง 3 เสา 3 ดี 4 ใหม่ ข้อใดหมายถึง 4ใหม่
ก.คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด คุณภาพการศึกษา ข.คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
ห้องสมุด 3 ดี ค.คุณภาพคนไทยยุคใหม่ คุณภาพครูยุคใหม่ คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ คุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ ง.คูณภาพครู คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8.ข้อใดไม่ใช่การฏิรูปการศึกษาในรอบสอง (พ.ศ.2552-2561) ด้านคุณภาพวิชาการ
ก.หลักสูตร ข.การจัดการเรียนการสอน ค.การแนะแนว ง.การวัดผลและการประเมินผล
9.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีลักษณะรูปแบบใด
ก.เน้นความเข้าใจ (Standard-Based Curriculum ) ข.เน้นเน้นหา (Content-Based Curriculum ) ค.เน้นทักษะ (Skill-Based Curriculum) ง.เน้นการคิด(Thinking-Based Curriculum )
10.ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือข้อใด
ก.เนื้อหา ข.ความเข้าใจ ค.การวิเคราะห์ ง.ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
11.ข้อใดคือเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2553
ก.เป้าหมายร่วมกันทางด้านคุณภาพ ข.เป้าหมายร่วมกันในโอกาสทางการศึกษา ค.เป้าหมายร่วมกันในการมีส่วนร่วม ง.ถูกทุกข้อ
12.รูปแบบของคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด มีกี่รูปแบบ
ก.2 รูปแบบ ข.3 รูปแบบ ค.4 รูปแบบ ง.5 รูปแบบ
13.ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดในรูปแบบที่ 2 คือใคร
ก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ค.ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยในจังหวัดนั้น ๆ หรือผู้แทน
14.การจัดซื้อหนังสือเรียนในปี 2553 กรณีซื้อหนังสือเพื่อสอนซ่อมเสริม แบบเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2544 มีหลักในการดำเนินการจัดซื้ออย่างไร
ก.จัดซื้อเพิ่ม 20% ของจำนวนนักเรียน ก.จัดซื้อเพิ่ม 25 % ของจำนวนนักเรียน ค.จัดซื้อเพิ่ม 30 % ของจำนวนนักเรียน ง.จัดซื้อเพิ่ม 35 % ของจำนวนนักเรียน
15.ข้อใดคือนโยบายเรียนฟรี 5 อย่างของรัฐบาล
ก.เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ข.ติวเตอร์แนล ค.นมโรงเรียนฟรี ง.ถูกทุกข้อ
16.นโยบายอาหารกลางวันฟรี ตามนโยบายเรียนฟรี 5 อย่างของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีมีมติอุดหนุนรายหัวค่าอาหารกลางวันนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นรายหัวละเท่าใด
ก.10 บาท ข. 12 บาท ค.13 บาท ง.15 บาท
17.การจัดทำแผนให้คนพิการได้เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษา ต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จแล้วเสนอต่อคณะกรรมการภายในกี่วันก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2554
ก.45 วัน ข.90 วัน ค.120 วัน ง.150 วัน
18.ข้อใดไม่ใช่โรงเรียนดี 3 ระดับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.โรงเรียนดีระดับสากล ข.โรงเรียนดีระดับประเทศ ค.โรงเรียดีระดับอำเภอ ง.โรงเรียนดีระดับตำบล
19.คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (วิป SP2)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คณะ
ก.33 คณะ ข.34 คณะ ค.35 คณะ ง.36 คณะ
20.ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (วิป SP2)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร
ก.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ข.นายชินภัทร ภูมิรัตน์ ค.นายเสน่ห์ ขาวโต ง.นายดิเรก พรสีมา
เป็นอย่างไรบ้างครับ ยากหรือเปล่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สำหรับเฉลยมีดังนี้ครับ 1.ง 2.ง 3.ค 4.ง 5.ข 6.ค 7.ค 8.ง 9.ก 10.ง 11.ง 12.ข 13.ข 14.ค 15.ง 16.ค 17.ค 18.ข 19.ค 20.ข
สำหรับเกณฑ์การผ่าน 16 ข้อครับ พบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป เรื่องเจาะข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 บ้างครับ เรื่องแผนปฏิบัติราชการปี 2553 ซึ่งศรีสะเกษ เขต 2 และ เขต 1 จะเปิดสอบผู้บริหารในเร็ววันนี้ครับ สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น