พบปะพูดคุยกันครับ

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป ตอนที่ 39 เรื่องแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2552-2555)

สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เป็นวันมาฆบูชา เชิญชวนทุกท่านทำความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ทำแต่ความดีนะครับ วันนี้มีแนวข้อสอบเรื่องแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2552-2555) มาฝาก 10 ข้อ
1.พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ข้อ
ก.3 ข้อ ข.4 ข้อ ค.5 ข้อ ง.6 ข้อ
2.ข้อใดไม่เป็นพันธกิจของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน ข.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ค.ให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ง.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มีมาตรฐานตรวจสอบได้เป็นองค์ประกอบใดของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.วิสัยทัศน์ ข.พันธกิจ ค.ค่านิยมองค์กร ง.เป้าประสงค์
4.ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนกี่ประเด็นยุทธศาสตร์
ก.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ข.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ค.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ง.8 ประเด็นยุทธศาสตร์
5.ข้อใดเป็นเป้าหมาย(ปี 2552-2555) ขอแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการในตัวชี้วัด ร้อยละประชากรในวันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก.ร้อยละ 90 ข.ร้อยละ 91 ค.ร้อยละ 95 ง.ร้อยละ 98
6.ข้อใดเป็นเป้าหมาย(ปี 2552-2555) ของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการในตัวชี้วัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของไทย
ก.9 ปี ข.9.5 ปี ค.10 ปี ง.12 ปี
7.ข้อใดเป็นเป้าหมาย (ปี 2552-2555) ของแผนปฏิบัติ่ราชการกระทรวงศึกษาธิการในตัวชี้วัดร้อยละของแรงงานมีการกศึกษาในระดับ ม.ต้น ขึ้นไป
ก.ร้อยละ 50 ข.ร้อยละ 55 ค.ร้อยละ 60 ง.ร้อยละ 70
8.กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการมีกี่กลยุทธ์
ก.17 กลยุทธ์ ข.18 กลยุทธ์ ค.19 กลยุทธ์ ง.20 กลยุทธ์
9.ข้อใดเป็นเป้าหมาย (ปี 2552-2555)ของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในตัวชี้วัดสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะต่อสายสามัญ
ก.40:60 ข.60:40 ค.50:50 ง.70:30
10. ข้อใดเป็นเป้าหมาย (ปี 2552-2555 )ของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการในตัวชี้วัดสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ต่อ สายสังคม
ก.40:60 ข.60:40 ค.50:50 ง.70:30
สำหรับเฉลยในครั้งนี้ให้ทุกท่านลองค้นหาคำตอบดูนะครับ (เฉลยในครั้งหน้าครับ ) พบกันใหม่อีกครั้งนะครับ สำหรับเฉลยดังนี้ครับ 1.ก 2.ค 3.ค 4.ค 5.ข 6.ค 7.ค 8.ค 9.ค 10ก สำหรับเกณฑ์การผ่าน 8 ข้อครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น