พบปะพูดคุยกันครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป ตอนที่ 40 เรื่อง ความรู้ทั่วไปและการบริหารยุคใหม่

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งนะครับ วันนี้มีแนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป เรื่องความรู้ทั่วไป และการบริหารยุคใหม่ เป็นแนวข้อสอบเบา ๆ มาฝากครับ
1.ข้อใดคือการสอบวัดผลในระดับท้องถิ่น
ก.O-Net ข.NT ค.LAS ง.Admidtion
2.การสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ให้คะแนนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.6 เพิ่มเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการออกข้อสอบ สทศ.ให้คะแนนเพิ่มคนละเท่าใด
ก.10 คะแนน ข.12 คะแนน ค.14 คะแนน ง.16 คะแนน
3.ข้อใดหมายถึงแบบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
ก.PAT-1 ข.PAT-2 ค.GAT-1 ง.GAT-2
4.ข้อใดหมายถึงแบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ก.PAT-1 ข.PAT-2 ค.GAT-1 ง.GAT-2
5.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 มีลักษณะอย่างไร
ก.Content Base Curriculum ข.Standard Base Curriculum ค.Competency Base Curriculum ง.Local Base Curriculum
6.ข้อใดไม่ใช่นักการบริหารที่มุ่งเน้นผลของงานในกระบวนการบริหารยุค Scientific Management Era
ก.Frederick Taylor ข.Henry Fayol ค.Luther H. Gulick ง.Elton Mayo
7.ข้อใดไม่ใช่นักการบริหารที่เน้นมนุษย์สัมพันธ์ในกระบวนการบริหารยุค Human Relations Era
ก.Marry Parker Follet ข.Elton Mayo ค.Fritz J. Routhlisberger ง.Herbert A. Simon
8.กระบวนการบริหารต้องใช้การตัดสินใจ ข้อใดคือเจ้าของทฤษฎีการตัดสินใจ
ก.Henry Fayol ข.Herbert A. Simon ค.Elton Mayo ง.Lyndull Urwick
9.การบริหารโดยใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management ) ในประเทศไทย ใช้รูปแบบใด
ก.รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก ข.รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก ค.รูปแบบที่มีชุมชนเป็นหลัก ง.รูปแบบที่มีครูแลชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก
10.ข้อใดหมายถึงกระบวนการบริหารโดยใช้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก
ก.RBM ข.QCC ค.MBO ง.SBM
สำหรับเฉลยมีดังนี้ครับ 1.ค 2.ง 3.ก 4.ข 5.ข 6.ง 7.ง 8.ข 9.ค 10.ค สำหรับเกณฑ์การผ่าน 8 ข้อเช่นเดิมครับ พบกันใหม่อีกครั้งนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น