พบปะพูดคุยกันครับ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป ตอนที่ 46 เรื่องความรู้ทั่วไป

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ วันนี้มีแนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไปมาฝากครับ
1.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนแรกที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญพิเศษคือใคร
ก.นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ข.นายสมเดช สีแสง ค.นายธีรพงษ์ สารเสน ง.นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้เสนอให้มีการจัดทำสมัชชาพัฒนาชีวิตครู เพื่อร่วมกันพัฒนาครูโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตและการพัฒนาครู หน่วยงานที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิตและการพัฒนาครู
ก.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ค.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลได้กำหนดให้มีในเขตพื้นที่การศึกษาละกี่แห่ง
ก.1 แห่ง ข.2 แห่ง ค.3 แห่ง ง.4 แห่ง
4.โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งประเทศมีกี่แห่ง
ก.182 แห่ง ข.185 แห่ง ค.187 แห่ง ง.188 แห่ง
5.โครงการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี เปลียนชื่อใหม่เป็นโครงการใด
ก.โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ข.โครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ค.โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี ง.โครงการเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
6.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีผู้ทรงคุณคุณทั้งหมดกี่ด้าน
ก.4 ด้าน ข.5 ด้าน ค.6 ด้าน ง.7 ด้าน
7.ข้อใดไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ข.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ค.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง ง.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
8.นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เน้นเรื่อง 3 เสา 3 ดี 4 ใหม่ ข้อใดคือนโยบาย 3 เสา
ก.คุณภาพ โอกาส ส่วนร่วม ข.คุณภาพ เรียนฟรี มีส่วนร่วม ค.คุณภาพ สร้างโอกาส ระดมทรัพยากร ง.คุณภาพ โอกาส เรียนฟรี
9.ข้อใดไม่ใช่นโยบาย 4 ใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
ก.คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ข.คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ ค.คุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ ง.คุณภาพของสื่อและเทคโนโลยียุคใหม่
10.โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล กระทรวงศึกษาธิการได้ทำความร่วมมือตกลงกับหน่วยงานใด
ก.กระทรวงมหาดไทย ข.กระทรวงสาธารณสุข ค.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ง.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำหรับเฉลยมีดังนี้ครับ 1.ข 2.ข 3.ก 4.ก 5.ข 6.ก 7.ง 8.ก 9.ง 10.ก เกณฑ์การผ่าน 8 ข้อครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น