พบปะพูดคุยกันครับ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป ตอนที่ 51 เรื่อง ความรู้ทั่วไป

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ วันนี้มีแนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไปเรื่องความรู้ทั่วไปมาฝากนะครับ
1.ข้อใดคือทศวรรษแห่งการอ่าน
  ก.พ.ศ.2552-2560  ข.พ.ศ.2552-2561  ค.พ.ศ.2553-2560  ง.พ.ศ.2553-2561
2.ในปีพ.ศ.2555 ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่มเป็นปีละกี่เล่ม
 ก.6 เล่ม   ข.8 เล่ม  ค.10 เล่ม  ง.12 เล่ม
3.Roving Team หมายถึงอะไร
 ก.คณะนิเทศดูแลรับผิดชอบโรงเรียนดีประจำตำบล   ข.คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
  ค.คณะนิเทศประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  ง.คณะนิเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ
4.คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการผลิตครูพันธุใหม่ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยมีเป้าหมายในการผลิตครูพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2557 รวมจำนวน 30,000 อัตราเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูสายผู้สอน  ครูพันธุ์ใหม่ที่จะผลิต มีทั้งหมดจำนวนกี่รุ่น
  ก.4 รุ่น   ข.5 รุ่น  ค.6 รุ่น  ง.7 รุ่น
5.ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่
  ก.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ   ข.ดร.ธงทอง  จันทรางศุ  ค.นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  ง.นายชินวรณ์  บุญเกียรติ
6.ใครเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่
 ก.นายชินวรณ์  บุญเกียรติ   ข.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  ค.นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  ง.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัตร์
7.ใครเป็นผู้อำนวยการ สมศ. คนปัจจุบัน
  ก.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  ข.ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัตร์  ค.นางโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  ง.ดร.เบญจวรรณ  สร่างนิทร
8.ข้อใดคือกรอบมาตรฐานวิชาชีพไทย
  ก.TQF   ข.TQM  ค.TVQ  ง.UTQ
9.ข้อใดคือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
  ก.TQF  ข.TQM  ค.TVQ  ง.UTQ
10.ข้อใดคือการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ
  ก.TQF  ข.TQM  ค.TVQ  ง.UTQ
สำหรับเฉลยมีดังนี้ครับ 1.ข  2.ค  3.ข  4.ข  5.ค  6.ง  7.ก  8.ค  9.ก  10.ง   สำหรับเกณฑ์การผ่าน 8 ข้อครับ พบกันอีกครั้งครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น