พบปะพูดคุยกันครับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป ตอนที่ 59 เรื่องความรู้ทั่วไป

สวัสดีครับ วันนี้มีแนวข้อสอบข้อสอบวิชาความรอบรู้ทั่วไป เรื่องความรู้ทั่วไปมาฝากครับ
1.คุรุสภาเปิดให้ผู้ประสงค์ที่เข้าสู่วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548  สามารถเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้โดยการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนมาตรฐานละเท่าใด
ก.200 บาท   ข.300 บาท  ค.400 บาท  ง.500 บาท
2.วารสารวิทยาจารย์ ราคาเล่มละเท่าใด (ข้อสอบสพท.ศก 4 เคยออกข้อสอบในลักษณะนี้บ่อย ๆ )
ก.30 บาท  ข.40 บาท  ค.50 บาท  ง.60 บาท
3.คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2552 กำหนดให้ปี พ.ศ.2553 มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมพิเศษกี่วัน
ก.1 วัน   ข.2 วัน  ค.3 วัน  ง.4 วัน
4.คณะรัฐมนตรีมีมติให้ นโยบาย 6 มาตราการฝ่าวิกฤติเพื่อรถภาระค่าครองชีพของประชาชน  มาตราการใดที่ได้รับการยกเลิกและจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามปกติ
ก.รถเมล์ฟรี  ข.รถไฟฟรี  ค.ไฟฟ้าฟรี  ง.น้ำประปาฟรี
5.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ซึ่งประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (องค์การมหาชน) มีระยะเวลาในการประเมินในปีใด
ก.พ.ศ.2554-2556   ข.พ.ศ.2554-2558  ค.พ.ศ.2554-2559  ง.พ.ศ.2554-2560
6.ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือใคร
ก.ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง   ข.ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ค.เลขาธิการ สพฐ.
ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7.การประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ  มีองค์ประกอบกี่องค์ประกอบ
ก.2 องค์ประกอบ   ข.3 องค์ประกอบ  ค.4 องค์ประกอบ  ง.5องค์ประกอบ
8.การประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีองค์ประกอบกี่องค์ประกอบ
ก.2 องค์ประกอบ  ข.3 องค์ประกอบ  ค.4 องค์ประกอบ ง.5 องค์ประกอบ
9.การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศเวียดนาม  ในปี 2553 เป็นการประชุมครั้งที่เท่าใด
ก.ครั้งที่ 15   ข.ครั้งที่ 16  ค.ครั้งที่ 17  ง.ครั้งที่ 18
10.โครงการโรงเรียนดี 3 ระดับ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนดีในระดับสากล เน้นการเรียนการสอนในเรื่องใด
ก.สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  ข.สอนวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  ค.สอนโดยใช้หลักสูตรนานาชาติ  ง.สอนโดยใช้หลักสูตรเทียบเท่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สำหรับเฉลยมีดังนี้ครับ 1.ข  2.ค  3. ข  4.ง  5.ข  6.ก  7.ข  8.ก  9.ข  10.ก  สำหรับเกณฑ์การผ่าน 8 ข้อครับ  แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น