พบปะพูดคุยกันครับ

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ตอนที่ 2

สวัสดีครับ พบกับแนวข้อสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ตอนที่ 2 นะครับ
1.การผลิตครู การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเช่นครูพันธุ์ใหม่ เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 25445
ก.มาตรา 52  ข.มาตรา 53  ค.มาตรา 54  ง.มาตรา 55
2.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เกิดจากบทบัญญัติในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ก.มาตรา 52  ข.มาตรา 53  ค.มาตรา 54  ง.มาตรา 55
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เกิดจากบัญญัติในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ก.มาตรา 52  ข.มาตรา 53  ค.มาตรา 54  ง.มาตรา 55
4.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 เกิดจากบทบัญญัติในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ก.มาตรา 52  ข.มาตรา 53  ค.มาตรา 54  ง.มาตรา 55
5.สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาเช่น ETV   Tutor Channel ,Teacher Channel , Student Channel  เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ก.มาตรา 61    ข.มาตรา 62    ค.มาตรา 63    ง.มาตรา 64
6.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีทั้งหมดกี่หมวด
ก. 7 หมวด   ข. 8 หมวด   ค. 9 หมวด  ง. 10 หมวด
7.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก.พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ   ข.พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนใน(ก)    ค.พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง.ให้ความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับกฏหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
8.การศึกษาที่เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาในการศึกษา การวัดผลและประเมินผลซึงเป็นการเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน  เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก.การศึกษาในระบบ   ข.การศึกษานอกระบบ   ค.การศึกษาตามอัธยาศัย  ง.การศึกษาตลอดชีวิต
9.การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกบสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก.การศึกษาในระบบ  ข.การศึกษานอกระบบ  ค.การศึกษาตามอัธยาศัย  ง.การศึกษาตลอดชีวิต
10.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ   ข. 3 ระดับ    ค. 4 ระดับ  ง. 5 ระดับ
สำหรับเฉลยมีดังนี้ครับ  1.ก  2.ข   3.ค   4. ง  5.ค  6.ค   7.ข  8.ก   9.ข  10.ก   สำหรับเกณฑ์การผ่าน 8 ข้อครับ  พบกันใหม่อีกครั้งครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น